Loading...
更多資訊2019-08-28T13:55:19+00:00

手機應用程式

「善養小童成大同」的手機應用程式已於2019年1月正式向公眾推出了,唔知家長係App Store或Google Play下載左未呢?未就快啲拎起手機下載啦!

我地既手機應用程式將圍繞着十大連繫主題發佈的親職金句、親職心理學文章及親職教養教養與實踐整齊分類,讓家長可以輕鬆簡易地細閱親職資訊,了解與十大範疇連繫的重要性和方向。

而「善養小童成大同」應用程式中的親職教養與實踐既部份更設有「回應欄」 讓家長寫上實踐後的感想。計劃既手機應用程式更新增左儲分制度,我地會定時閱讀家長實踐後的感想,並給予每個回應10分,只要家長儲齊50分,就會得到《善養小童成大同》一書的章節概要,如儲有100分即有兩個章節,如此類推。

各位家長,如果你想學習如何透過跟各方面連繫來善養小朋友,又認同《善養小童成大同》一書既理念,但冇時間去睇呢本厚厚的書,快啲下載我哋嘅應用程式啦!

善養小童成大同應用程式:

App Store 下載立即下載 Google Play

書籍

《善養小童成大同》的英文原文於2005年出版,中文譯本於2017年由教育大同出版。作者顧樂本(Robin Grille) 羅列隨著歷史演變的六個教養模式,配合研究結果向世界各地的讀者說明不同模式對孩子的生理心理影響。當中,作者亦著重令家長讀者反思自身的子女教養模式。

社交媒體